คณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มุ่งมั่นที่จะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายมาตรฐานชั้นนำของกองทัพภาคที่ ๓

พันธกิจ

ให้บริการการแพทย์แก่กำลังพลและครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่ความรับผิดชอบ และหน่วยทหารในพื้นที่ความรับผิดชอบ และหน่วยทหารในพื้นที่ขอรับ สนับสนุน ตลอดทั้งบุคคลพลเรือนทั่วไป ตามความจำเป็น

วัตถุประสงค์

1.ให้การรักษาพยาบาล แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องแก่กำลังพลครอบครัวทหาร และประชาชนทั่วไป
2. สร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน แก่บุคลากรและชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน (จก.พบ.เน้นให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน)
3. บริหารทรัพยากรสายแพทย์ในรพ.ทภ.3 ในฐานะเป็นรพ.แม่ข่ายหลักให้มีประ สิทธิภาพ โดยให้การรักษา และส่งกลับกำลังพลที่ปฎิบัติในภารกิจภาคสนาม เช่น เมื่อมีสงคราม ต้องจัดต้องรพ. สนามให้ได้ ปฐมพยาบาล ส่งกลับ ส่งต่อ (รพ.พระมงกุฎเป็นรพ.รับrefer)
4. การรักษาพยาบาลและส่งกลับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ค่านิยม

เป็นเลิศด้านบริบาล มาตรฐานเต็มเปี่ยม เยี่ยมด้านแพทย์ทหาร

พลตรี วุฒิไชย อิศระ

แพทย์

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พันเอกพิเศษ อนุรัฐ ตันติจารุกร

แพทย์

รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พันเอก ปฐม พนัสนอก

แพทย์

ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช