โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ยินดีให้บริการ


การบริการ

การบริการ


ภารกิจ

ให้บริการการแพทย์แก่กำลังพลและครอบครัวของหน่วยทหารในพื้นที่ความรับผิดชอบ และหน่วยทหารในพื้นที่ขอรับ สนับสนุน ตลอดทั้งบุคคลพลเรือนทั่วไป ตามความจำเป็น

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งจะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานแม่ข่ายชั้นนำของกองทัพภาคที่ 3

พันธกิจ

1.ให้การรักษาพยาบาล แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และมีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องแก่กำลังพลครอบครัวทหาร และประชาชนทั่วไป

2. สร้างเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน แก่บุคลากรและชุมชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน (จก.พบ.เน้นให้เป็นรูปธรรม ชัดเจน)

3. บริหารทรัพยากรสายแพทย์ในรพ.ทภ.3 ในฐานะเป็นรพ.แม่ข่ายหลักให้มีประ สิทธิภาพ โดยให้การรักษา และส่งกลับกำลังพลที่ปฎิบัติในภารกิจภาคสนาม เช่น เมื่อมีสงคราม ต้องจัดต้องรพ. สนามให้ได้ ปฐมพยาบาล ส่งกลับ ส่งต่อ (รพ.พระมงกุฎเป็นรพ.รับrefer)

4. การรักษาพยาบาลและส่งกลับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Fort Somdej Phranaresuan Maharaj Hospital


  • เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • Fax: 055-251-130
  • บริการตรวจโรคทั่วไป: 055-282-823
  • ทะเบียนการแพทย์: 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73027

Copyright @ Fort Somdej Phranaresuan Maharaj Hospital All rights reserved.


โทร. 055-245-070 ถึง 9 ต่อ 73009