โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ยินดีให้บริการ


ประกาศ ข่าวสาร

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าทดสอบและสัมภาษณ์งาน "ตำแหน่ง สารสนเทศ" รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


1. นางสาว ดุษณี ชิตประเสริฐ
2. นางสาว ลักขณา สิงหนาท
3. นาย ดนุพล จันทร์ทรง
4. นาย ปัญจศร เนียมใบ
5. นาย ธนวรรษ อยู่บ้านคลอง
6. นาย อดิศักดิ์ ทรัพย์เจริญ
7. นาย สกุลการณ์ วรรณแก้ว

ให้ผู้ที่ผ่านการประเมิน เพื่อเข้าทดสอบและสัมภาษณ์งาน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
การทดสอบ - ให้ผู้สมัคร นำอุปกรณ์โน็ตบุค พร้อมโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทดสอบภาคปฏิบัติ การเขียนเว็บไซต์และงานออกแบบกราฟฟิกติดตัวมาด้วย

รายงานตัว เวลา 8.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ เบอร์โทรศัพท์ 055-2450-709 ต่อ 73035

แจ้งประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอทำการ"ปิดการรับสมัคร" ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เบอร์โทรศัพท์ 055-2450-709 ต่อ 73035


โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Fort Somdet Phranaresuan Maharat Hospital


  • เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • แฟ็กซ์. 055-251-130
  • บริการตรวจโรคทั่วไป. 055-282-823
  • ทะเบียนการแพทย์. 055-245-070-9 ต่อ 73027


โทร. 055-245-070-9 ต่อ 73009